Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Do samostatné působnosti obce patří dle § 35, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích i povinnost obce zajistit ochranu veřejného pořádku. Do přenesené působnosti obce patří dle § 15 a § 16, zákona č. 239/2000 Sb., zákona o integrovaném záchranném systému i povinnost obce zajistit připravenost na mimořádné události, podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací, na ochraně obyvatelstva a varovat před hrozícím nebezpečím. Aby měla obec reálnou možnost toto dodržet, patří do její samostatné působnosti dle § 84, odst. 2, písm. o), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích i zřizování obecní policie.


Legislativa:

Zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů, základní registry, výdej dat z informačního systému

Vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

Vyhláška MV č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka
Vyhláška MD č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému
Vyhláška SPS, č. 2/2004, o doplňkové signalizaci plavidel obecní policie (Státní plavební správa)

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (novelizace)
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, skupina 2.21.31 strážník, strana 304


Zkušební otázky MV k písemné části zkoušky pro ověření odborných čekatele a strážníka
Zkušební otázky MV k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka

Společný záznam o dopravní nehodě, povinnost sepsat od 1.1.2009
Povinný leták do auta - postup při zvládání dopravní nehody, platnost od 1.1.2011
Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k působnosti obecních policiích na dálnicích a rychlostních silnicích, 27.1.2012

Materiál schválený zastupitelstvem obce Zdiby dne 19.10.2011 - Výkon služby Obecní policie Zdiby
Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni MV ČR, 2011.Státní dozor nad obecní policií:

Ministerstvo vnitra ČR:

Vykonává dozor nad odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění. Opakovaně každých 33 měsíců po absolvování předepsaného výcviku k používání služební zbraně, donucovacích prostředků a realizaci oprávnění, přezkušuje zkušební komise MV ČR strážníka z těchto oborů - obecní policie, obecní a krajské zřízení, shromažďování, Policie ČR, trestní právo, živnostenské podnikání, střelné zbraně a střelivo, přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, správní řízení, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, krizové řízení a integrovaný záchranný systém.

Stanovuje po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie (vstupní, periodická, výstupní, mimořádná prohlídka).

Určuje a kontroluje dodržování jednotných prvků stejnokroje strážníka nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie.

Vede informační systém protokolu o zkoušce, přihlášek čekatelů a strážníků ke zkoušce, strážníků, osvědčení, zřízených a zrušených obecních policií, počtu strážníků, činnosti obecních policií.

Odbor bezpečnostní politiky MV ČR vydává stanoviska, právní rozbory a informace týkající se obecní policie.

Ministerstvo dopravy ČR:

Připojuje obecní policie do centrálního registru řidičů a evidence motorových vozidel. Vykonává dozor nad oprávněností  lustrací prováděných strážníkem nebo ostatním zaměstnancem obce zařazených do obecní policie.

Obecní policie povinně informuje ministerstvo o aktuálních situacích v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Krajský úřad:

Uděluje souhlas v přenesené působnosti k uzavření nebo změně veřejnoprávní smlouvy o obecní policii.

Vydává pokutové bloky pro obecní policie. Zpracovává roční vyúčtování pokutových bloků od obecní policie.

Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo ohrožení státu (krizový stav), informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází.

V rámci přenesené působnosti vykonává Odbor dopravy Krajského úřadu "nadřízený správní orgán" ve věci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích obecním a městským policiím.Řízení obecní policie:

Zastupitelstvo obce Zdiby:

V samostatné působnosti zřizuje a zrušuje obecní policii, orgán obce, obecně závaznou vyhláškou. Činnost obecní policie dle zákona o obcích upravuje zvláštní zákon o obecní policii. Na návrh starosty pověřuje (jmenuje a odvolává) plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, velitele obecní policie.

Rada obce Zdiby:

Svěřuje pravomoc veliteli Obecní policie Zdiby jménem obce jednat místo starosty v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie.

Starosta obce Zdiby:

Obecní policii Zdiby organizačně, manažersky a finančně řídí starosta obce Zdiby. Zejména vytipovává místa, kde je potřeba konat zvýšený dohled nad veřejným pořádkem a dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Zajišťuje spolupráci obecní policie s dalšími orgány a organizačními složkami obce.

Velitel Obecní policie Zdiby:

Vykonává funkci pověřeného strážníka,
organizuje, řídí, kontroluje, plánuje, odpovídá za výkon služby a činnost čekatelů, strážníků, dalších zaměstnanců obce přidělených do obecní policie, jedná v pracovněprávních vztazích, zajišťuje materiální vybavení a povinné školení, vykonává funkci zbrojíře obce, spolupracuje  s exekutorským úřadem, zpracovává návrhy na nařízení exekucí (BPNN) příslušným soudům. Dle § 4, odst. 2, písm. c), vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS si určuje svého zástupce.


Úkoly obecní policie:

Obecní policie je orgánem obce.
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
dohlíží
na dodržování pravidel občanského soužití
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a     oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
se podílí na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je  v působnosti obce
oznamuje příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
oznamuje Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajišťuje místo trestného činu
spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o obecní policiiSpolupráce s obecní policií:

Policie ČR:

V souladu s § 16, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR byla podepsána "Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Obcí Zdiby - Obecní policií Zdiby.

V souladu s § 10, odst. 3,  zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR je policista ve službě povinen v případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, k jehož odstranění je příslušný jiný orgán veřejné správy (starosta, obecní úřad, obecní policie) tento orgán vyrozumět.

Policie ČR spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory, dalšími orgány veřejné správy a upozorňuje orgány na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Vojenská policie:

Dle § 38, zákona č. 124/1992 Sb., o vojenské policii, Vojenská policie při plnění svých úkolů spolupracuje s obecní policií, přičemž nezasahuje do její působnosti. Obsah spolupráce, součinnost a vzájemné vztahy upraví smlouva.

Hasiči ČR, IZS:

V souladu s § 21, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému byla podepsána "Dohoda o plánované pomoci na vyžádání" mezi Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Obecní policií Zdiby, č.j.: HSKL4059/KL-2007. Obecní policie Zdiby se stává ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Každý občan, ale i strážník (strážník je zařazen v oblasti zvláštních příplatků do III. skupiny, práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšených rizikem ohrožení života nebo zdraví, podskupina 7, práce spojené s ochranou zájmu státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku) je povinen dle zákona o požární ochraně v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věc potřebné ke zdolání požáru.

Orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Obecní policie se podílí na zajištění veřejného pořádku. V době krizového stavu starosta, prostřednictvím orgánu Obecní policie zabezpečuje varování osob nacházejících se území obce před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce a krizovém plánu okresu, zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.

Horská služba ČR:

Horská služba ČR dle § 11a, písm. g) a k) zákona č. 159/99 Sb., o obsahu činnosti a výkonu horské služby spolupracuje s orgány obcí (OÚ, obecní policií) a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

Stráž přírody:

Stráž přírody je oprávněna dle § 81, odst. 8, písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny požadovat pomoc nebo součinnost od Obecní policie Zdiby, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Lesní stráž:


Lesní stráž je oprávněna dle § 39, odst. 2, písm. d), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích požadovat pomoc nebo součinnost od Obecní policie Zdiby, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Myslivecká stráž:

Myslivecká stráž je oprávněna dle § 14, odst. 1, písm. h), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti požadovat pomoc nebo součinnost od Obecní policie Zdiby, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Rybářská stráž:

Rybářská stráž je oprávněna dle § 16, písm. b), bodu 3, zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství požadovat pomoc nebo součinnost od Obecní policie Zdiby, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Veterinární správa:

Obecní policie Zdiby spolupracuje dle § 57, odst. 2, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči s orgány veterinární správy při předcházení nebezpečným nákazám, zamezení jejich šíření a jejich zdolávání a v souladu se svou působností se podílí na zajišťování a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření.


Oprávnění strážníka Obecní policie:

Trestní zákoník:

Úřední osobou je mimo jiných příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie.

Trestní řád:

Oprávnění omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů.

Oprávnění jako orgánu obce doručovat písemnosti v trestním řízení.

Zákon o obětech trestných činů:

Strážník poskytne oběti trestného činu informace i bez její žádosti:

u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení a skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt na tento orgán,

na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci a předá oběti kontakty na tyto subjekty.

Strážník v případě, kdy dochází k ohrožení bezpečí oběti trestného činu, provede úkon nebo přijme opatření k zajištění jejího bezpečí.

Zákon o obecní policii:

Oprávnění provést v pracovní době zákrok nebo úkon, nebo učinit jiná opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek  či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.

Oprávnění provést v době mimopracovní zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nebližší útvar Policie ČR, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Oprávnění neprovést zákrok nebo úkon  jestliže  je strážník pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání, k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit, nebo také jestliže by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru. 

Oprávnění
požadovat od každého věcnou a osobní pomoc pro splnění konkrétního úkolu obecní policie. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou. Obecní policie Zdiby má uzavřené pojištění pro tento případ.

Oprávnění vykonávat úkoly na základě veřejnoprávní smlouvy i v jiné obci v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji). Veřejnoprávní smlouva musí být odsouhlasena krajským úřadem.

Oprávnění plnit úkoly i v jiné obci, kdekoliv v České republice, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu a to na základě veřejnoprávní smlouvy.

Oprávnění použít k plnění úkolů Obecní policie vozidlo bílé barvy s modrým nápisem OBECNÍ POLICIE ZDIBY po obou bočních stranách a na zadní části vozidla. Vozidlo jiné barvy než bílé lze výjimečně užít. Vozidlo jiné barvy musí být označeno modrým nápisem OBECNÍ POLICIE ZDIBY po obou předních dveřích.

Oprávnění
požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,  vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení, vyzvat osobu, aby předložila doklady.

Oprávnění odhalovat  přestupky, které strážník není oprávněn řešit v blokovém řízení a oznamovat je příslušným správním orgánům.

Oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů:

od Policie ČR o hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,
 totožnosti osob, které byly předvedeny na policii  nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,

od Policie ČR o totožnosti cizinců,
u cizinců poskytne dožádaný orgán i druh a adresu místa pobytu na území, popřípadě adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a správní nebo soudní vyhoštění a dobu, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,

od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o  totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek, řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce, osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu, totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona,

od obecních úřadů o psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce, povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

od ministerstva vnitra o číslech, případně sériích, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,

od ministerstva vnitra nebo Policie ČR údaje ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel, agendového informačního sytému cizinců, registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech - agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního sytému cizinců.


Oprávnění požadovat prokázání totožnosti, zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla bydliště osoby.

Oprávnění předvést osobu na Úřadovnu Obecní policie, Obecní úřad a Policii ČR.

Oprávnění  předvést na Policii ČR osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze ji jiným způsobem v takovém jednání zabránit.

Oprávnění odebrat zbraň při předvádění, omezení na osobní svobodě, v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob a bezpečnosti majetku, zákroku proti osobě z důvodu jejího agresivního chování.

Oprávnění
přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu tohoto ustanovení. Toto oprávnění strážník provede též na žádost orgánu, který má obdobné oprávnění, např. Policie ČR, Hasiči.

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život, nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku (50 000, - Kč).

Oprávnění odejmout věc, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána.

Oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,  které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může strážník použít i v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

Oprávnění použít donucovací prostředky hmaty, chvaty, údery a kopy,
slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek,
pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

Oprávnění požít pouta
při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu, při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, která klade odpor, nebo proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka. 

Oprávnění omezit možnost volného pohybu osoby připoutáním ke vhodnému předmětu za použití pout. Omezení volného pohybu může trvat nejdéle do doby, kdy je zřejmé, že osoba nebude protiprávní jednání opakovat nebo než bude předána policii, nejdéle však 2 hodiny.

Oprávnění použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků služební psa. Způsobilost psa musí být osvědčena Policii ČR.

Oprávnění
použít služební zbraň za podmínek nutné obrany, za podmínek krajní nouze a k zamezení útěku nebezpečného pachatele, jehož nelze jiným způsobem zadržet. Služební zbraní se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštních předpisů obec.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o Obecní policii nebo zvláštního zákona. Ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů nejsou dotčena.

Oprávnění poskytovat osobní údaje Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Oprávnění zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního předpisu i mimo území obce, která zřídila obecní policii. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.


Zákon o střelných zbraní a střelivu:

Oprávnění nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Obec je oprávněna vlastnit zbrojní licenci skupiny "J" - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii). Obec je povinna zajistit nejméně jednou ročně cvičné střelby u strážníka na příslušné střelnici.

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami:

Oprávnění
kontrolovat zákaz kouření na veřejných místech, školách, v zařízeních společného stravování, v zdravotnických zařízení, v budovách státních orgánů a územních samosprávných celků.

Oprávnění kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje.

Oprávnění provádět orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu, či jiné návykové látky u osoby, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek a u osoby u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, či jiné návykové látky.

Oprávnění provádět jen orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu u osoby podezřelé z požití alkoholu a to za použití analyzátoru alkoholu v dechu, splňujícím zvláštní právní předpis.

Oprávnění vyzvat osobu podezřelou z požití alkoholu, či jiné návykové látky k lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení a ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici.


Správní řád:

Oprávnění doručovat písemnosti v postavení poštovního doručovatele (poštovní tajemství), zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za adresáta oprávněny písemnost převzít a to pouze je-li ke správnímu řízení příslušný orgán obce (přestupková komise, obecní úřad).

Oprávnění provést vynucené vykázání toho kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu a to na základě usnesení a předchozí upozornění správního orgánu obce.

Oprávnění předvést osobu při provádění exekuce předvedením a to základě exekučního příkazu správního orgánu obce.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích:

Oprávnění požadovat od řidiče motorového vozidla doklady a to řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla,
lékařské potvrzení, které dovoluje se nepoutat na sedadle bezpečnostním pásem ze zdravotních důvodů.

Oprávnění
pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích a na křižovatce s řízeným provozem v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (nehody, mimořádné události, požáry) a není-li řízení provozu zajištěno Policií ČR nebo v součinnosti s Policií ČR, při usměrňování provozu používá strážník pokyny pro řízení provozu policisty. Pokyny strážníka jsou nadřazeny světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním zařízením.

Oprávnění strážníka ve stejnokroji zastavovat vozidlo vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

Oprávnění strážníka z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla a to zepředu i zezadu. Oprávnění strážníka použít další svíticí nápisy.

Oprávnění zastavit vozidlo:

Jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje.

Oprávnění přikázat řidiči zastavit vozidlo na vhodném místě, zabánit v jízdě a přivolat Policii ČR:

Je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví. Ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii.

Řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Odmítl se na výzvu podrobit dechové zkoušce ke zjištění , není-li ovlivněn alkoholem. Odmítl se na výzvu podrobit v případě, že dechová zkouška byla pozitivní lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. Odmítl se na výzvu podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

Řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.
Řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízen.

Je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno. Je třeba omezit osobní svobodu řidiče, nebo přepravované osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla proti osobě, jejíž osobní svoboda bude omezena a lze předpokládat, že se pokusí použít vozidlo k útěku.

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

Je důvodné podezření, že vozidlo bylo použito v rozporu s § 47a (Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích. Řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu.

Oprávnění užívat při plnění úkolů zvláštní výstražné světlo modré barvy (tzv. modrý maják), případně doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení (modrý maják lze použít samostatně bez zvukového znamení). Výstražným zařízením mohou být vybavena vozidla Obecní policie, která určí obec.

Oprávnění řidiče a přepravovaných osob při plnění úkolů obecní policie nebýt ve vozidle obecní policie připoután bezpečnostním pásem.

Oprávnění strážníka řidiče při plnění povinností obecní policie držet při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Oprávnění přepravovat strážníky v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru traktoru při plnění úkolů obecní policie.

Oprávnění měřit rychlost vozidel. Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

Obecní policie přitom postupuje v součinnosti s Policií ČR, z výkladu Ministerstva dopravy - součinnost s Policií ČR při měření rychlosti vozidel bude spočívat zejména ve výběru vhodných lokalit a termínů pro měření rychlosti vozidel s ohledem na efektivní dopady na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zákon zde fakticky výslovným zmíněním povinné součinnosti pouze zdůrazňuje obecnou zásadu spolupráce obecní policie s Policií ČR, jak je zakotvena v zákoně o obecní policii. Přímá účast příslušníka Policie ČR při měření rychlosti obecní policií není nutná. Smyslem požadavku na součinnost je zajistit účinnou koordinaci plnění úkolů obecní a státní policie a tím i bezpečnější silnice.

Oprávnění provádět orientační vyšetření, dechová zkouška, odběr slin, na přítomnost obsahu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidiče (řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidičem je i jezdec na zvířeti, vozka je řidič, nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, jízdní kolo, ruční vozík, potahové vozidlo).

Oprávnění, povinnost oznamovat do 3 pracovních dnů uložení pokuty řidiči v blokovém řízení za jednání zařazené do bodového hodnocení a to příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště řidiče.

Oprávnění, povinnost oznamovat do 5 pracovních dnů uložení pokuty řidiči v blokovém řízení a to vyšší než 1000, - Kč za přestupek, který není zařazen do bodového hodnocení.

Oprávnění nařídit odstranění vozidla je-li  překážkou provozu na pozemní komunikaci a které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.


Zákon o pozemních komunikacích:

Oprávnění použít motorové vozidlo opatřené nápisem OBECNÍ POLICIE bez zpoplatnění užití pozemní komunikace (osvobození od zpoplatnění).

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích:

Oprávnění vstupovat nepřetržitým dálkovým přístup do centrálního registru vozidel a čerpat z něj informace, pokud došlo k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zákon o silniční dopravě:

Strážník je oprávněn zadržet průkaz řidiče taxislužby, pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby spolehlivý nebo pokud je průkaz neplatný. O zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví strážník potvrzení. Zadržený průkaz řidiče taxislužby doručí příslušnému dopravnímu úřadu.

Strážník při odhalování přestupků a jiných správních deliktů na úseku taxislužby kontroluje, zda je vozidlo taxislužby stanoveným způsobem označeno a vybaveno, zda je taxislužba provozována předepsaným způsobem a zda řidič taxislužby dodržuje povinnosti dané zákonem. Řidič taxislužby je povinen umožnit strážníkovi výkon tohoto oprávnění.

Strážník je oprávněn v blokovém řízení projednat přestupky na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.


Vodní zákon:

Oprávnění plout plavidlu obecní policie se spalovacím motorem na vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, na nádržích určených pro chov ryb, nádržích a vodních tocích.

Oprávnění (bez povolení vodoprávního úřadu) jednorázově o odebrat povrchovou a podzemní vodu v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách.

Oprávnění (po projednání s vodoprávním úřadem) nakládat s povrchovými vodami při cvičení a zásahu obecní policie.

Oprávnění (jen při cvičení v dohodě s vodoprávním úřadem) ke stavbám, zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemích s takovými pozemky sousedících, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů při cvičení nebo zásahu obecní policie.

Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách:

Oprávnění použít vznětový motor pro plavidlo obecní policie při plnění služebních účelů (výjimka z hodnot emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech uvedených v příloze vyhlášky).

Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách:

Oprávnění dle plavební vyhlášky Státní plavební správy signalizovat ve dne a v noci blikavým modrým světlem (modrým majákem) na plavidlu (člunu) obecní policie plující "poskytnout pomoc". Plavidlo musí být označeno bočním nápisem OBECNÍ POLICIE. Strážník je povinen "poskytnout pomoc" v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá (§ 6, odst. 3, zákona č. 553/1991 Sb.).

Veterinární zákon:

Oprávnění spolupracovat s příslušnou odchytovou službou (odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, případně jiných zvířat) a útulkem pro zvířata. Pracovník odchytové služby musí mít povolen výkon činnosti na základě absolvování specializované odborné přípravy se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s veterinárním studijním programem a složením závěrečné zkoušky. 

Zákon o přestupcích:

Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení jejichž projednávání je v působnosti obce. Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst. Např. se jedná o oprávnění:

Oprávnění
řešit přestupky v blokovém řízení a to na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol, se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu, úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj, umožní neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný, požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost (zaměstnání), ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost (zaměstnání), odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu, neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku, prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret, kouří na místech zákonem zakázaných, prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky, prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let, prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.

Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti pořádku v územní samosprávě, jedná se např. o nařízení a vyhlášky obce.

Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti veřejnému pořádku.
Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, poruší noční klid, vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice, poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

Oprávnění
řešit přestupky v blokovém řízení proti občanskému soužití. Přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti majetku. Přestupku se dopustí ten, kdo
úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí, úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek, nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.


Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti pořádku ve státní správě spáchané
neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením, nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel.

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz