Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8.

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Obecní policie Zdiby informuje:

Výstrahy -
počasí, povodně, nehody, pálení, zásahy HZS, havárie, AED !

Činnost strážníků Obecní policie Zdiby v roce 2018 !
Od začátku roku 2018 projednali strážníci celkem 337 přestupků (porušení místní a přechodné úpravy, zákazy
vjezdu, zastavení, stání, telefonování za jízdy, nedání přednosti na přechodu pro chodce, narušování
veřejného pořádku a vyhlášek obce) a uložili pokuty příkazem na místě ve výši 176 900, - Kč.
Zpracovali celkem 77 oznámení přestupků, která jsou průběžně po kompletaci
předávány správním orgánům
.

Od začátku roku 2018 přijala Obecní policie Zdiby celkem 561 oznámení na různá jednání a od svého
novodobého vzniku v roce 2006 do současnosti celkem 8121 oznámení.

   


Pokračuje budování digitálního rozhlasu a povodňového čidla !
Dne 27.8.2018, pokračuje výstavba nového digitálního rozhlasu ve Zdibech, povodňového čidla na Vltavě a obslužného operačního pracoviště na Úřadovně OP Zdiby, včetně vytvoření nového digitálního povodňového plánu. V současné
době jsme obdrželi od ČTÚ i povolení k využívání radiových kmitočtů pro přenos signálů k jednotlivým
terminálům. Snažíme se maximálně zabezpečit ochranu obyvatelstva a majetku v naší obci.

     

Úřadovna OP Zdiby byla po rekonstrukci otevřena !
Dne 5. března 2018 jsme otevřeli zrekonstruovanou Úřadovnu OP Zdiby pro občany. V dalším období se stavbaři
ještě zaměří na úpravu venkovních prostor, včetně bezbariérového přístupu.

   Informace z operačního pracoviště strážníků !
Od začátku roku 2018 přijala Obecní policie Zdiby celkem 561 oznámení na různá jednání. Z toho bylo 428 přímo od
občanů  (Zdiby - 345, Klecany - 37, Husinec - 36, Větrušice - 4, Sedlec - 6) a 133 od útvarů Policie ČR.
V roce
2015 bylo
prověřováno celkem 739 oznámení, v roce 2016 - 823 a v roce 2017 - 798.


 


Školení na "Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení" !
Vedoucí Obecní policie Zdiby se pravidelně účastní přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 
Školení pro starosty nebo jejich volené zástupce organizuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Krajský úřad Středočeského kraje.

   


Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" záchrannou a evakuační techniku pro
výkon
povodňové hlídky na 11 km řeky Vltavy ve Středočeském kraji.

     


   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz