Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8.

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Obecní policie Zdiby informuje:

Výstrahy -
počasí, povodně, nehody, pálení, zásahy HZS, havárie, AED !

Strážníci mají nově stanovenou pevnou služební dobu !
Služební hodiny: Pondělí - pátek, 7:00 - 19:00 hod. Úřední hodiny pro občany: Pondělí a středa, 15:00 - 18:00 hod.
Úřední hodiny pro projednávání přestupků: Pondělí a středa: 8:00 - 10:00 hod. (změny termínu - předvolání:
774 986 022, 774 986 016).
Není-li strážník přítomen na Úřadovně OP (vrata do areálu uzavřena)
je na výjezdu a k dispozici na tel.: 774 986 014. 

V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku volejte ihned tísňovou linku 158, případně Obvodní
oddělení Policie ČR - Odolena Voda tel.: 974 881 700. OP Zdiby nemá nepřetržitou službu, v době
dovolených a školení jsou služební hodiny z personálních důvodů omezeny.Výsledky činnosti strážníků OP Zdiby v roce 2018 !
V roce 2018 odhalili strážníci OP Zdiby celkem 749 přestupků. Z toho byla v 536 případech uložena pokuta příkazem
na místě v celkové výši 278 500, - Kč (189 500, - Kč zaplacená na místě, 89 000, - Kč nezaplacená na místě -
složenka nebo platba kartou). 69 provozovatelů vozidel je předvoláno na měsíc leden 2019
pro podezření ze spáchání přestupku v prosinci 2018.

Ve 144 případech bylo zpracováno podezření o spáchání přestupku a následně oznámeno příslušnému správnímu
orgánu. Zejména se jedná o zákaz zastavení a stání, zákaz vjezdu, místní a přechodná úprava, telefonování
za jízdy, porušení rychlosti, nezastavení na pokyn, neumožnění chodci přecházení, předjíždění na
přechodu, nedání přednosti v jízdě, znečištění komunikace, volné pobíhání psů, odkládání
odpadků, porušení vyhlášek obcí, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství,
narušování občanského soužití, drobné krádeže.

Od začátku roku 2018 přijala Obecní policie Zdiby celkem 882 oznámení na různá jednání. Z toho bylo 679 přímo od
občanů  (Zdiby - 556, Klecany - 46, Husinec - 64, Větrušice - 7, Sedlec - 6) a 203 od útvarů Policie ČR.
V roce
2015 bylo
prověřováno celkem 739 oznámení, v roce 2016 - 823 a v roce 2017 - 798 a od svého
novodobého vzniku v roce 2006 do současnosti celkem 9 003 oznámení
.

   

Strážníci provozují výstražný systém ochrany obyvatelstva !
Na Úřadovně OP Zdiby bylo z dotace vybudováno řídící pracoviště výstražného systému ochrany obyvatelstva pro
obec Zdiby. Jedná se zejména o nový digitální rozhlas, povodňové čidlo, server a obslužný počítač. Do systému
dálkově vstupuje operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Také byl aktualizován povodňový plán obce Zdiby do digitální podoby a začleněn do Povodňového informačního
systému Ministerstva životního prostředí ČR.

   

   

Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" záchrannou a evakuační techniku pro
výkon
povodňové hlídky na 11 km řeky Vltavy ve Středočeském kraji.

     


   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz